Cílem tohoto Prohlášení o zpracování osobních údajů je poskytnout, dle obecného Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), informace o tom, jaké osobní údaje společnost Trefoil Reality, s. r. o. se sídlem: Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 06814972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289459 (dále jen jak „Realitní kancelář“) jako správce zpracovává o svých klientech.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“) a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Vaše Osobní údaje Realitní kancelář zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • plnění smlouvy
 • Osobní údaje budou Realitní kanceláří poskytnuty těmto třetím osobám:
  • externí účetní
  • spolupracujícím realitním makléřům Realitní kanceláře;
  • externí advokátní kanceláři;
  • osobám poskytujícím Realitní kanceláři serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • Osobní údaje budou Realitní kanceláří zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitní kanceláře, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
 • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitní kanceláře, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitní kanceláře, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Realitní kancelář požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Realitní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní kancelář musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, Realitní kancelář může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitní kanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Realitní kancelář tyto údaje předala jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitní kanceláře či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní kancelář Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Realitní kanceláře buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese infork@trefoil.cz.
 • Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 • Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 • Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 • V případě, že bude Realitní kancelář užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.